Gỗ thông vuông 5cm + cắt theo kích thước yêu cầu

KT Ảnh: 1200mm x vuông 48mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

Phước 09 7171 1868  – Phú 0966 127 067