gỗ thông xẻ 3cm x 1,5cm + vạt cạnh

KT Ảnh: 30mm x 15mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

Phước 09 7171 1868  – Phú 0966 127 067