Gỗ thông xẻ làm hàng rào dài 90cm x mặt rộng 9cm

90cm x 9cm x 1,5cm

Phước 09 7171 1868 – Phú 0966 127 067