Gỗ thông xẻ làm hàng rào dài 90cm x mặt rộng 9cm

90cm x 9cm x 1,5cm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước