Gỗ thông vuông 10cm x 10cm

3m96  x 10,5cm x 10,5cm

Phước 09 7171 1868 – Phú 0966 127 067