Gỗ thông vàng 2cm x 4cm + cắt theo yêu cầu 1 (1)

KT Ảnh: 2400mm x 40mm x 20mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

Phước 09 7171 1868  – Phú 0966 127 067