Gỗ thông xẻ 3cm x 6cm + cắt theo kích thước yêu cầu

KT Ảnh: 2400mm x 60mm x 30mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

Phước 09 7171 1868  – Phú 0966 127 067