Gỗ thông nhập khẩu vuông 5cm + chiều dài cắt theo yêu cầu

KT Hình: Dài 100cm x vuông 5cm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

Phước 09 7171 1868  – Phú 0966 127 067