Gỗ thông cắt xẻ theo yêu cầu 90mm x 45mm

2400mm x 45mm x 90mm

Phước 09 7171 1868 – Phú 0966 127 067

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu