Gỗ thông xẻ 100mm x 15mm

1m05 x 10cm x 1,5cm

0913.749.525 – 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu