Gỗ thông quy cách 600mm x 75mm x 15mm

60 cm x 7,5 cm x 1,5 cm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước