Gỗ thông quy cách 600mm x 75mm x 15mm

60 cm x 7,5 cm x 1,5 cm

0913.749.525 – 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu