Gỗ thông quy cách 60 x 30

1750m x 60mm x 30mm

0913.749.525 – 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu