Gỗ thông quy cách 100 x 35

1950m x 100mm x 35mm

0913.749.525 – 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu