Gỗ thông quy cách 85 x 35

1750m x 85mm x 35mm

0913.749.525 – 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu