Gỗ thông trắng mặt rộng 29 phân x dày 18mm + bào láng 3 mặt

4m88  x 28,5cm x 1,8cm