Gỗ thông trắng nhập khẩu canada mặt rộng 24 phân x độ dày 2 phân + bào láng 4 mặt

3660mm x 235mm x 19mm

Phước 09 7171 1868 – Phú 0966 127 067