Gỗ thông trắng 15mm x mặt rộng 100mm + bào 1 mặt

3m9 x 10cm x 1,5cm

Phước 09 7171 1868 – Phú 0966 127 067