Gỗ thông xẻ quy cách 100mm x 15mm x dài 1m3

1300mm x 100mm x 15mm

09.7171.1868  Phước