Gỗ thông xẻ 80mm x 35mm

1750mm x 80mm x 35mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước