Gỗ thông 15mm x mặt rộng 145mm

1m8 x 14,5cm x 1,5cm

Phước 09 7171 1868 – Phú 0966 127 067