Gỗ thông 15mm x mặt rộng 145mm

1m8 x 14,5cm x 1,5cm

 Liên hệ: 09 71 711 868 – Phước