Gỗ thông 12mm x mặt rộng 14cm + bào láng 2 mặt

1m8 x 140mm x 12mm

Phước 09 7171 1868 – Phú 0966 127 067