Gỗ thông 9 phân vuông

2m4 x 9cm x 9cm

 Liên hệ: 09 71 711 868 – Phước