Gỗ thông 9 phân vuông

2m4 x 9cm x 9cm

Phước 09 71 71 1868 – Phú 0966 127 067