Gỗ thông dày 15mm x mặt 9,5cm + láng 1 mặt

1m6 x 95mm x 15mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước