Gỗ thông mới 9 vuông nhập khẩu canada

4m x 90mm x 90mm

09 7171 1868 – Phước