Gỗ thông trắng 32mm x rộng 250mm

KT Ảnh: 3600mm x 250mm x 32mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

Phước 09 7171 1868  – Phú 0966 127 067