Gỗ thông trắng dày 3cm( phân ) x mặt rộng 20cm( phân ) + bào láng 4 mặt

1m5 x 20cm x 3cm

Phước 09 7171 1868