Gỗ thông xẻ 3cm( phân ) x 5cm( phân )

Gỗ xẻ dài 1m – 5m x 30mm x 50mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước