Gỗ thông xẻ 1,5cm x 3,5cm

1m – 3m x 1,5cm x 3cm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước