Gỗ thông xẻ – gỗ hàng rào bào láng 2 mặt

90cm x 14cm x 1,2cm

20.000đ/thanh

Nhận cắt xẻ theo yêu cầu