Gỗ thông dày 15mm x mặt rộng 148mm + bào láng 2 mặt

Gỗ thông nhập khẩu

Dài 3m2  x mặt rộng 14,8cm x độ dày 1,5cm