Gỗ thông quy cách 140 x 30 ( gỗ mới )

800mm x 140mm x 30mm

09 7171 1868 – Phước

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu