Gỗ thông xẻ 100mm x 15mm + láng 4 mặt

1600mm x 100mm x 15mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước