Gỗ thông xẻ 2cm x 3cm x dài theo yêu cầu

Gỗ xẻ 2cm x 3cm 

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước