Gỗ thông xẻ 2cm x 4cm + chiều dài cắt theo yêu cầu

Gỗ xẻ 2cm x 4cm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

Phước 09 7171 1868 – Phú 0966 127 067