Gỗ thông xẻ 40mm x 90mm

1500mm x 90mm x 40mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

Phước 09 7171 1868 – Phú 0966 127 067