Gỗ thông xẻ 40mm x 90mm

1500mm x 90mm x 40mm

0913.749.525 – 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu