Gỗ thông cắt xẻ 4cm x 2cm

750mm x 40mm x 20mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước