Gỗ thông xẻ 10 phân x 2 phân

1900mm x 100mm x 20mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước