Gỗ thông xẻ 10 phân x 2 phân

1900mm x 100mm x 20mm

0913.749.525 – 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu