Gỗ thông xẻ vuông 3cm x 3cm x dài 3m + láng 4 mặt

Gỗ xẻ 3m x 3cm x 3cm 

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

Phước 09 7171 1868 – Phú 0966 127 067