Gỗ thông nhập khẩu độ dày 27mm x 83mm

2m45 x 8,3cm x 2,7cm

 Liên hệ: 09 71 711 868 – Phước