Gỗ thông nhập khẩu độ dày 27mm x 83mm

2m45 x 8,3cm x 2,7cm

Phước 09 7171 1868 – Phú 0966 127 067