Gỗ thông tấm mặt rộng 20 phân x dày 2 phân + bào láng 1 mặt

3m6 x 20cm x 2cm

Liên hệ

09 7171 1868 Phước