Gỗ thông xẻ vuông 4,5cm x 4,5cm x dài 2m – 4m

Gỗ xẻ dài từ 1m – 4m x 45mm x 45mm 

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước