Gỗ thông xẻ làm hàng rào bào láng 2 mặt

90cm x 14cm x 1,2cm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước