Gỗ thông xẻ quy cách 3 phân x 10 phân

2000mm x 100mm x 33mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước