Gỗ thông mặt 10 phân x dày 1,5cm + bào láng 2 mặt

3m2 x 10cm x 1,5cm

 Liên hệ: 09 71 711 868 – Phước