Gỗ thông mặt 10 phân x dày 1,5cm + bào láng 2 mặt

3m2 x 10,3cm x 1,5cm

Liên hệ

09.7171.1868 Phước