Gỗ thông mặt 10 phân x dày 1,5cm + bào láng 2 mặt

3m2 x 10cm x 1,5cm

Phước 09 7171 1868 – Phú 0966 127 067