Gỗ thông nhập khẩu mặt 10 phân x dày 19mm

3m2 x 103mm x 19mm

Phước 09 7171 1868 – Phú 0966 127 067