Gỗ thông nhập khẩu mặt 10 phân x dày 19mm

3m2 x 103mm x 19mm

 Liên hệ: 09 71 711 868 – Phước