Gỗ thông xẻ 3 phân vuông

2m4 x 30mm x 30mm

11.000đ/m

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu