Gỗ thông mới mặt rộng 19cm x dày 3,4cm x dài 4m9 + láng sẵn 4 mặt

4m9 x 192mm x 34mm

Phước 09 7171 1868 – Phú 0966 127 067