Gỗ thông nhập khẩu dài 3m2 x 10 phân x 4 phân

3m2 x 103mm x 40mm

 Liên hệ: 09 71 711 868 – Phước