Gỗ thông nhập khẩu dài 3m2 x 10 phân x 4 phân

3m2 x 103mm x 40mm

Phước 09 7171 1868 – Phú 0966 127 067