Gỗ thông nhập khẩu dài 3m2 x 10 phân x 4 phân

3m2 x 103mm x 40mm

112.000đ/thanh

( Giá bán mua số lượng nhiều )