Gỗ thông xẻ 10 phân x 3 phân x dài 3m

Gỗ xẻ 3m x 100mm x 33mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

Phước 09 7171 1868 – Phú 0966 127 067