Gỗ thông xẻ 3cm( phân ) x 10cm( phân ) + láng 4 mặt

Gỗ xẻ dài từ 1m – 4m x 3cm x 10cm 

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước