Gỗ thông hàng rào dài 1m05 + bào láng 4 mặt

1m05 x 9cm x 1,5cm

09.7171.1868 Phước