Gỗ thông hàng rào dài 1m05 + bào láng 4 mặt

Gỗ thông làm hàng rào 1m x 9,5cm x 1,5cm

 Liên hệ: 09 71 711 868 – Phước